Ny ansøgningsrunde vedrørende tilskud til miljøteknologi

For kvægbrug (mælke - og slagtekalveproducenter), kan der søges om tilskud til specifikke teknologier, der retter sig imod hhv.:

REDUKTION AF AMMONIAKEMISSION

GYLLEFORSURING – MÆLKEMÅLERE OG UDSTYR TIL MÅLING AF MÆLKENS VÆRDIINDHOLD OG SELEKTIONSUDSTYR (UDSTRYR TIL BRUG FOR FASEFORDRING) – FASEFODRING MED KRAFTFODER (FODERSNEGEL OG KRAFTFODERSILO) - TELTOVERDÆKNING AF GYLLETANKE – HALSTRANSPOTERE MM. (OVERVÅGNING AF DRØVTYGNING, BRUNST OG SYGDOM) – AUTOMATISK FORDRING MED FULDFODER (HÆNGEBANEANLÆG) – BROVÆGT (OPTIMERING AF MARKDRIFT, LAGERSTYRING OG FODERSTYRING)

REDUKTION AF ENERGIFORBRUGET

LED-BELYSNING – FREKVENSSTYRET VAKUUMPUMPE – FREKVENSSTYRET MÆLKEPUMPE OG MÆLKEUDSKILLER MED BUFFERKAPACITET - BRØNDVANDSKØLING AF MÆLK – VARMEGENINDVINDING FRA MÆLKEKØLING

Tilskudsordningen er en del at det danske landdistriktsprogram 2014 – 2020, der overordnet set har til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Formålet med denne ordning er, gennem tilskud til investeringer i nye teknologier, at reducere miljø- og klimapåvirkningerne fra den primære jordbrugsproduktion

Vigtigt og nogle hovedpunkter:

 • Ansøgningsfrist er tirsdag den 3. december 2019 kl. 23.59
 • Projektet må ikke være igangsat inden ansøgning
 • Det er specifikke teknologier, der kan søges til. dvs. teknologier, der positivt er nævnt i bekendtgørelsen og den tilhørende teknologiliste
 • For hver teknologi, du søger om tilskud til, er der nogle obligatoriske elementer. Disse obligatoriske elementer skal installeres/monteres på bedriften, som led i projektet. Se nærmere herom i ordningens teknologiliste

Find ordningens vejledning og teknologilisten på dette link:

https://lbst.dk/tilskudsguide/miljoeteknologi-2019-kvaeg-og-gartneri/#c66144

 • Der skal indberettes én ansøgning pr. indsatsområde, hvis man vælge at søge under flere indsatsområder
 • En ansøgning på ét indsatsområde kan omfatte én eller flere af de teknologier, som er under indsatsområdet (hhv. reduktion af ammoniakemission og reduktion af energiforbrug)
 • Bemærk, at der er regler for – og begrænsninger på, hvordan enkelte af de omhandlede teknologier kan implementeres på bedriften – jf. begrænsning på kombination af flere teknologier i ”samme staldafsnit” vedr. varmegenindvinding og fasefordring.
 • Et projekt skal færdiganmeldes - og udbetalingsanmodning skal være indgivet inden for ét år fra ansøgningsdatoen.
 • Der er én gang mulighed for forlængelse af projektperioden i op til ét år.
 • Tilskudsprocenter er 40% (af den såkaldt ”standardomkostning”, se nedenfor)
 • Tilskudspuljerne udgør:
  • Indsatsområde - Malkekvæg – reduktion af ammoniakemission: 19 mio.kr.
  • Indsatsområde - Slagtekalve – reduktion af ammoniakemission: 3 mio.kr.
  • Indsatsområde - Kvæg – reduktion af energiforbruget: 15 mio. kr.
 • Tilskudsgrundlaget vedr. teknologi til ammoniakreduktion skal udgøre minimum 300.000 kr.
 • Tilskudsgrundlaget vedr. teknologier til reduktion af energiforbruget skal udgøre minimum 100.000 kr.
 • Tilsagn-/afslag forventes meddelt primo 2020
 • Har du tidligere modtaget tilskud til teknologier, der er omfattet af denne ordning, kan der uanset dette, også søges under denne ordning. Har man f.eks. tidligere fået tilskud til overdækning af en gylletank, kan der i denne ordning søges tilskud til overdækning til én eller flere andre gylletanke, hvor der pt. ikke er foretaget denne teknologi-investering.

FORENKLET ANSØGNING

 • Ordningen er baseret på, at der ydes tilskud på grundlag af en såkaldt ”Standardomkostning” – Se beløb på teknologilisten.
 • Det betyder, at der ikke, som i tidligere ansøgningsrunder, skal indsendes tilbud. Får man tilsagn om tilskud til en teknologi, udgør tilskuddet en andel, af den såkaldte ”standardomkostning”
 • Projekter efter denne ordning er undtaget for udbudspligt

Kontakt Næsbjerg Rådgivning & Revision ApS – Landbrugsrådgivning, hvis du ønsker nærmere information – Vi hjælper dig naturligvis også gerne videre med konkrete overvejelser om en ansøgning.

Gå tilbage