Erhverv

Omtalen af produkter/ydelser nedenfor er alene vejledende. Vi drøfter altid indledningsvis dit behov og dine forventninger til løsning af en opgave. Du har mulighed for at skræddersy et produkt præcis til den proces og det behov, der passer til dig og din virksomhed. 
Kontakt mig om produktblade, der uddyber de enkelte produkter i ”paletten”.

Regnskabs- og budgetanalyse - Ledelsesberetning

Virksomhedens regnskab og ledelsesberetningen (årsrapporten) danner grundlaget for værdifuld indsigt i, hvordan virksomheden skaber sin indtjening og resultater. 

Relevante analyser kan bl.a. sige noget overordnet om, hvor omsætningen kommer fra, til hvilke omkostninger og hvilken kapital, der har været bundet i aktiviteterne. Det interessante er bl.a. udviklingstendenserne og mulighederne for at foretage tilpasninger, der yderligere kan styrke bundlinjen.

Den elementære regnskabsanalyse vil typisk være et godt udgangspunkt for at komme tættere på driften og afdække, hvordan virksomhedens forskellige aktiviteter bidrager til resultatet.

Med gode analyser og de relevante spørgsmål kommer virksomheden tættere på de muligheder, der er for at optimere driften. Det kan desuden udmøntes i handlingsplaner, der sætter et positivt aftryk i de kommende budgetter og resultater.


Årsbudget - Erhverv

Budgetproceduren er for mange en årligt tilbagevendende opgave. Det er samtidig et af ledelsens vigtigste styrings- og opfølgningsværktøjer. Jeg hjælper dig igennem processen på en planlagt og aftalt måde.

Budgetprocessen er bindeleddet imellem de historiske resultater og det forventede på det korte sigt, typisk fra ét til fem år frem i tid. Budgetlægningen tager sit udgangspunkt i vurderinger af bl.a.: 

  • Kommende aktiviteter, salg og omsætning mv.
  • Fastlæggelse af en tilhørende kapacitet.
  • Forventet pris - og lønudvikling.
  • Investeringsbehov.
  • Finansieringsbehov.

En væsentlig fordel ved budgettet er, at man ud fra et ”basisbudget” kan arbejde med forskellige sæt af forudsætninger og ”løsningsmodeller” og dermed på forhånd overveje de udfordringer og muligheder vedrørende driften, finansiering, investeringsplaner mv., der ligger forud.

De indsatsområder, som skal være bærende for at realisere budgettet, kan med fordel indbygges i en kort handlingsplan efter f.eks. ”Hvem gør Hvad og Hvornår – modellen” så der sikres en ansvarsfordeling og faste opfølgningsterminer for de faktorer, der kan være kritiske for, at man når i mål med budgettet.

Den løbende opfølgning (f.eks. kvartalsmæssigt) på budgettets økonomiske og kvantitative størrelser kan herefter fordelagtigt kobles til en tilsvarende løbende opfølgning på de udvalgte fokusområder i handlingsplanen.


Strategi - Forretnings- og handlingsplan - Erhverv

Formulering og implementering af en virksomhedsstrategi tjener bl.a. til formål:

  • At virksomheden på en planlagt og kontrolleret måde kan tilpasse sig til fremtidige forhold.
  • At definere hvordan virksomheden positivt kan adskille sig fra konkurrenterne og udnytte sine styrker.
  • At være en mulighed for decentralisering af daglige beslutninger og beslutningsprocesser.
  • At skabe motivation for nødvendige forandringer.

Arbejdet med virksomhedens strategi berører nogle af de helt centrale udgangspunkter for virksomhedens aktiviteter og indsatser – det der styres efter og hen imod. Det er ”fællesnævneren” for, alt der afgør virksomhedens succes i fremtiden.

Strategiarbejde tager naturligt udgangspunkt i virksomhedens historik og nu-situation, men sætter både kort og langt lys på både virksomheden selv og den omgivende verden, som virksomheden er den del af.

Fokus vil bl.a. være på virksomhedens styrke/svaghedsprofil og identifikation af de muligheder og eventuelle faresignaler virksomheden er omgivet af. Et strategiarbejde skal medvirke til at virksomheden indrammer de overordnede fokuspunkter og initiativer, der udstikker kursen for virksomhedens virke over en kommende tid. Virksomhedens strategiske overvejelser kan fordelagtigt bl.a. udmøntes i specifikke handlings- og forretningsplaner, der taktisk-operationelt fortæller om de nærmeste mål og indsatser.


Virksomhedskøb og - salg

Overvejelser om tilkøb eller frasalg af virksomheder og/eller aktiviteter er i høj grad forbundet med strategiske dimensioner. Der kommer mange ”bolde i spil” set i forhold til virksomhedens udvikling på både kort og lang sigt.

Hertil kommer, at processerne omkring den praktiske gennemførelse af sådanne større dispositioner kan være forholdsvis komplekse. Der vil typisk være mange måder at gennemføre transaktionerne på, og der vil typisk være alternative modeller at strukturere virksomheden på fremadrettet.

Der er således både de forretningsmæssige overvejelser og i sammenhæng hermed overvejelser om bl.a. finansiering, det skattemæssige, selskabskonstruktionen, rettigheder og forpligtigelser forbundet med en virksomhedsoverdragelse osv.

Processen omkring både overvejelserne og en beslutning er bl.a. kendetegnet ved, at den typisk involverer flere specialister og ved, at der er indbygget en fuld fortrolighed omkring både data og proces.

Jeg kan bidrage med, at der i en salgsproces foretages de relevante analyser set ud fra et drifts – og forretningsmæssigt perspektiv. Jeg kan desuden medvirke til at strukturere processen omkring beslutning og transaktionernes gennemførelse, implementering mv.

Det er særdeles vigtigt at have en klar Masterplan, der definerer opgaver, roller, ansvarsfordeling og terminer, så der opnås en effektiv, styret og koordineret proces og samlet en hensigtsmæssig løsning på den opgave, der er stillet.


Turn Around - Erhverv

Turn Around er processen for omstillingen fra en kriseramt virksomhed til en levedygtig, fortsættende virksomhed. Graden af krise kan være varierende bl.a. afhængig af, på hvilket stadie en krise er erkendt. En overordnet udfordring vil dog være, at likviditeten er under pres, og at der er et forholdsvist akut behov for at afdække årsagerne og finde løsninger. Jeg har erfaringer med turnaround-processer som konsulenten, der medvirker til at styre virksomheden igennem.