Erhverv - Landbrug

Omtalen af produkter/ydelser nedenfor er alene vejledende. Vi drøfter altid indledningsvis dit behov og dine forventninger til løsning af en opgave. Du har mulighed for at skræddersy et produkt præcis til den proces og det behov, der passer til dig og din virksomhed. 
Kontakt mig om produktblade, der uddyber de enkelte produkter i ”paletten”.

Regnskabsanalyse og årsberetning - Landbrug

Virksomhedens regnskab og ledelsesberetningen (årsrapporten) danner grundlaget for værdifuld indsigt i, hvordan virksomheden skaber sin indtjening og resultater. 

Relevante analyser kan bl.a. sige noget overordnet om, hvor omsætningen kommer fra, hvilke omkostninger der har medvirket og hvilken kapital, der har været bundet i aktiviteterne. Det interessante er bl.a. udviklingstendenserne og mulighederne for at foretage tilpasninger, der yderligere kan styrke bundlinjen.

Den elementære regnskabsanalyse vil typisk være et godt udgangspunkt for at komme tættere på driften og afdække, hvordan virksomhedens forskellige aktiviteter bidrager til resultatet. 

Med gode analyser og de relevante spørgsmål kommer virksomheden tættere på de muligheder, der er for at optimere driften. Det kan desuden udmøntes i handlingsplaner, der sætter et positivt aftryk i de kommende budgetter og resultater.


Årsbudget - Landbrug

Budgetproceduren er for mange en årligt tilbagevendende opgave. Det er samtidig et af driftslederens vigtigste styrings- og opfølgningsværktøjer. Jeg hjælper dig igennem processen på en planlagt og aftalt måde.

Jeg anser det for vigtigt, at både budgettet og processen er tilpasset dine behov og ønsker. Jeg lægger derfor stor vægt på, at dine forventninger til processen og det produkt, du stiler imod, er udgangspunktet for den måde, hvorpå opgaven gribes an.

I et koordineret samarbejde når vi rettidigt i mål inden for de rammer for opgaven, som lever op til netop dine behov og forventninger.

Jeg skræddersyr derfor opgaven til det, der er dine ønsker.


Landbrugspakken –Budget

Årsbudgettet kan i en samlet ”Landbrugspakke” kombineres med nogle af de elementer, der er nævnt nedenfor. 

 • Et koordinerende budgetformøde.
 • En Strategi – og handlingsplan.
 • Budgetopfølgning.
 • Forhandling med pengeinstitut.
 • Gårdråd.

Elementer kan til- og fravælges både ”forlods” og ad hoc. Jeg vil naturligvis gerne høre dine indspil til budget og budgetprocessen mv., så vi i opfylder præcist de behov og ønsker, som du har.


Budgetfremskrivning 5 år

Når du har brug for en pejling af økonomien på et mellemlangt sigt, kan en budgetfremskrivning over 5 år være et meget brugbart værktøj. Det kan bl.a. være nyttigt i følgende situationer: 

 1. Ved større ændringer i produktionsomfanget mv.
 2. Ved ny etablering.
 3. Ved generationsskifte.
 4. Ved indgåelse af større forpligtende samarbejder.

Bedrifts- og regnskabsanalyse

Som regnskabsfolk, konsulenter m.fl. er vi gode til at producere tal, opgørelser, statistikker, benchmarking, beretninger osv. Hvis nogen syntes, at det ikke altid er lige let at finde hoved og hale på det hele, er det forståeligt nok.

Min mission er at skabe orden i kaos. Det gør jeg bl.a. ved en systematisk tilgang, der på én gang:

 1. Konstruktivt udfordrer dig på de historiske resultater, og
 2. Sætter dit regnskab og dine nøgletal ind i en systematik, der bidrager, til at du kan se ”den rød tråd” fra de helt overordnede regnskabstal til de underliggende forhold, der forklarer – og er årsagerne til den aktuelle udvikling.

Dit regnskab er sammen med de centrale effektivitetsnøgletal en vigtig del af din ledelsesinformation.


Forhandling af engagement med pengeinstitutter m.fl.

Jeg medvirker gerne i dialogen om det fremtidige engagement. Dit regnskab og budget er to af omdrejningspunkterne for samarbejdet med pengeinstitutter og realkreditten. Jeg vil medvirke til, at flere alternativer bliver inddraget i dialogen, og at der indgås aftaler, som matcher dine tal og dine behov. Endvidere, at aftalen er klar og operationel både for dig som driftsleder og for det pengeinstitut, der skal håndtere aftalen vedrørende dine kreditrammer, betalingsformidling mm.


Strategi - Landbrug

Arbejdet med virksomhedens strategi berører nogle af de helt centrale udgangspunkter for virksomhedens aktiviteter og indsatser – det der styres efter og hen imod. Det er ”fællesnævneren” for, alt der afgør virksomhedens succes i fremtiden.

Strategien skal bl.a.:

 • Sikre at bedriften planlagt og kontrolleret tilpasser sig fremtidens vilkår.
 • Afdække hvordan bedriften kan udnytte sine styrker.
 • Være grundlag for at både ledelse og medarbejder kan træffe de ”rigtige” beslutninger og valg – både de løbende og daglige beslutninger, og de som er overordnede og rækker længere frem.
 • At skabe motivation for nødvendige forandringer.

Gårdråd – Bedriftens Advisory board

Som driftsleder er det naturligt, at man på nogle områder støtter sig til andres ekspertviden og kompetencer. Et gårdråd er et hensigtsmæssigt forum for koordinering, drøftelser og evaluering af de løbende initiativer, der skal medvirke til realisering af fastlagte strategier, og lede bedriften videre ind i fremtiden. Såfremt du har etableret et gårdråd/produktionsråd, deltager jeg gerne på møder. Enten som fast mødedeltager eller hvor mine bidrag aftales ad hoc.


Turn Around - Landbrug

Turn Around er processen for omstillingen fra en kriseramt virksomhed til en levedygtig, fortsættende virksomhed. Graden af krise kan være varierende bl.a. afhængig af, på hvilket stadie en krise er erkendt. En overordnet udfordring vil dog være, at likviditeten er under pres, og at der er et forholdsvist akut behov for at afdække årsagerne og finde løsninger. Jeg har stor erfaringer med turnaround-processer, som konsulenten, der medvirker til at styre virksomheden igennem.


Second Opinion - Landbrug

Er dit nuværende rådgivningsteam løbet træt eller tør for ideer, sidder du med en fastlåst situation, eller mangler der bare den rigtige ressource for at nå i mål? 

Der kan være mange bevæggrunde for at invitere en Second opinion ind i et rådgivningsforløb.

Jeg er rådgiveren, der kan supplere dit team på økonomiske rådgivning og tilføre de elementer, der kan være afgørende for at du kommer videre.


Rekonstruktion – kriserådgivning - Landbrug

Jeg har stor erfaring med især kvægbrug og minkavl, der er udfordret på økonomien. Jeg er derfor også godt rustet til at påtage mig opgaven som regnskabskyndig tillidsmand i forbindelse med en anmeldt rekonstruktion for nævnte typer bedrifter.


Ejerskifte

”Ting tager tid”, høre vi ofte. Dette udsagn kan ofte passe på det at skulle gennemføre et ejerskifte af en landbrugsbedrift i fuld vigør. Selve handlen behøver ikke at være at en særlig kompliceret transaktion, og tinglysning af skødet kan i dag (næste altid) ske fra dag til dag via en digital løsning. Det er parternes ”hjemmearbejde” på begge sider af bordet, der kan tage tid og ressourcer.

Det gode ejerskifte forudsætter grundlæggende at køber og sælger på rådgivningssiden benytter sig af hver sin(e) repræsentant(er). Hos Næsbjerg Rådgivning & Revision vil du aldrig opleve, at jeg sidder med to ”kasketter”. Jeg kan seriøst kun repræsentere én part. Det gælder også i familiehandler og handler imellem ejer og en nær medarbejder.


Dit landbrugs i udvikling

Er dine aftaler og bedriftens formelle rammer tidssvarende? Udviklingen kommer ofte på en næsten usynlig måde. Ændringer finder ofte sted gradvist, og man opdager det ikke før, man tydeligt kan se, at der er opstået en ny situation. Bedriften har en helt anden størrelse og økonomi end for år tilbage. Årene er gået, og du og din familie er fulgt med.

Formålet er her bl.a. at afdække hvorvidt de nuværende aftaler, perspektiver for virksomhedens udvikling mv. så at sige er ”gearet” til de ønsker og behov, familien/ejerkredsen har. 

Gode overvejelser i god tid er i høj grad et spørgsmål om rettidig omhu. Erfaringen er, at man i et sammenhængende rådgivningsforløb får afdækket muligheder og strategier, som allerede fra dag et kan indarbejdes i de allerede fastlagte køreplaner.


Interessentskaber - Selskabskonstruktioner

Dynamikken i landbruget har altid været stor. Barometeret står næsten konstant på FORANDRING. Nogle vil formentlig kunne spejle sig i én eller flere af nedenstående forhold: 

 • Aktiviteterne udvides løbende og bedriften er i vedvarende udvikling.
 • Ejerforholdene bliver mere sammensatte.
 • Større fokus på ledelse.
 • Landbruget kombineres med interesser i andre - eller tilknyttede brancher.
 • Landbrug i Danmark kombineres med landbrugsdrift i udlandet.
 • Det er ikke sikkert, at landbrug skal være hovederhverv helt til pensionsalderen.
 • Det er vigtigt, at en del af egenkapitalen er ”beskyttet”, hvis noget går galt.
 • Den oparbejdede egenkapital skal kunne genanvendes til andre formål.

Hvis mange af udsagnene ovenfor passer på din bedrift, er det fingerpeg om, at en selskabsform kan være en relevant overvejelse. Driver du i dag din virksomhed i personligt eje, som eneejer eller som deltager i et interessentskab bør du, som et led i bedriftens udvikling, overveje om personligt ejerskab eller kapitalselskabsformen (eller en kombination), er det mest hensigtsmæssige fremover.

En selskabsform kan medvirke til en hensigtsmæssig organisering af virksomheden og den landbrugsdrift, som er indholdet. Den kan endvidere medvirke til, at virksomheden kan udvikle sig fleksibelt og dynamisk både ved ændring af aktiviteter og ved ændringer i ejerkredsen. En selskabsform kan endvidere understøtte andre fordele, som kan være gavnlige at ”tage med”.


Etableringsrådgivning

Man plejer at sige, at et huskøb er den vigtigste økonomiske disposition, man kan foretage sig i et livsforløb. Hvis det er rigtig, må man bare sige, at din etablering som selvstændig landmand er den allervigtigste. Jeg har over 30 års erfaring med landbrug, herunder driftsøkonomi, skatteforhold, handel med landbrugsejendomme og etableringsrådgivning. Kontakt mig gerne i god tid. Jeg står altid til rådighed også omkring en uformel dialog om dine overvejelser uanset, om du har en konkret ejendom eller etablering i tankerne, eller det handler om noget helt generelt.


Kvægbrug

Jeg har beskæftiget mig professionelt med kvægøkonomi siden 1987. Det betyder, at jeg har betjent mange kunder i branchen med økonomisk rådgivning: Mælke – og slagtekalveproducenter.

Erfaringer, både de gode og der, hvor der har været ”knaster”, tager man med sig. Det er bl.a. disse erfaringer, der skal medvirke til, at skabe værdi også i nye kundeforhold.


Mink

Jeg har i min karriere været heldig at arbejde som økonomikonsulent i områder med mange minkfarme. Det har derfor også været naturligt for mig at have minkproducenter i min kundeportefølje. 

Jeg kender produktionsrytmen på minkfarmene, betydningen af avl og afsætning, salgskanaler mv. Jeg har arbejdet meget med de produktionsøkonomiske forhold og nøgletal, forhold omkring låne – og finansieringsforhold, de specielle skattemæssige forhold og har fulgt med i de løbende reguleringer i erhvervet inden for miljø, dyrevelfærd mm. 

Minkproduktion er en produktionsgren, jeg følger med stor interesse, og jeg har derfor også en god baggrund for at yde en professionel service og rådgivning for denne betydende produktionsgren i landbruget.


Miljø

Miljøreguleringen på landbrugsområdet er omfattende og sætter nogle vilkår og rammer for den konkrete produktion, der finder sted på landbrugsejendomme med husdyrhold. Lovgivningen sætter endvidere rammerne for gødningskvoter mm. i en tilhørende planteavl.

Herudover er landbruget undergivet reguleringer, der er tilknyttet særligt udpegede naturområder, områder med fuglebeskyttelse mm.

Det er både som landmand og rådgiver meget væsentligt at forholde sig betydningen af miljøreguleringen på både landbrugsejendommen og bedriften som helhed.

For den enkelte bedrift er der store økonomiske interesser knyttet til, hvordan lovgivningens begrænsninger og muligheder, kan tænkes ind i form af miljøorienterede løsninger, der kan forene flere hensyn, jf. bl.a.:

 • Kapitalbinding/investeret beløb.
 • Løbende driftsomkostning.
 • Miljømæssig effektivitet.
 • Samspil med dyrevelfærd.
 • Bedriftens tilpasningsmuligheder på sigt, f.eks.:
  • Mulighed for udvidelse af husdyrholdet.
  • Tilpasning til evt. ny BAT-teknologi.

Bedriftens miljøforhold vil typisk være en del af den langsigtede (strategiske) tænkning. Som økonomirådgiver kan jeg medvirke til, at bedriftens valg af miljømæssige løsninger sættes ind i en sammenhæng med de andre faglige vinkler, der er på udformning af de konkrete løsninger, det være sig:

 • De rent miljøtekniske vinkler.
 • De juridiske vedrørende ret og pligt.
 • De byggetekniske vinkler.
 • De dyrevelfærdsmæssige vinkler mm.